GOSA KAAP-WERKSWINKEL VIND GROOT BYVAL Die Wes-Kaapse tak van GOSA, naamlik GOSA Kaap, het op 20 Julie vanjaar ‘n werkswinkel by die Worcester Gholfklub aangebied. Dié jaarlikse werkswinkel gee aan spesialiste in die graanbedryf die geleentheid om hulle kennis oor die graanbedryf te deel. Dit is bygewoon deur GOSA-lede sowel as ander belanghebbendes in die [...]

GRAANMARKTE BLY WISSELVALLIG IN 2022 Die internasionale graanmark word gekenmerk deur ongekende wisselvallige omstandighede waaronder die COVID-19-pandemie en die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne. KORING Rusland, as die grootste uitvoerder van koring, word deur sanksies benadeel en die Oekraïne, wat die vyfde grootste uitvoerder van koring is, se toegang tot sy hawens is gekortwiek. [...]

ENSURE OPTIMAL ACCURACY THROUGH PREVENTATIVE WEIGHBRIDGE MAINTENANCE Preventative maintenance of a weighbridge is of crucial importance to lengthen the lifetime of such equipment and to curb faults and expensive repairs. This responsibility lies with the depot manager that is daily on site in comparison to the few days a year that a scale technician spends [...]

INSEKBEHEER OP OPGEBERGDE GRAAN VOORKOM VERLIESE Vir die suksesvolle opberging van graan is dit belangrik om insekbeheer deur middel van fosfienberoking toe te pas. Insekte wat in silo’s voorkom, lê hulle eiers in die opgebergde korrels of pitte waarna die larwes op die inhoud daarvan teer. Sodoende word die aanvanklike opgebergde volume aansienlik verminder. Die [...]

We will come out stronger on the other side Time flies by faster and faster. I think this year it is even more applicable than any other year in the period I have been involved in the grain industry. Nobody wears masks anymore and COVID-19 doesn't even make the news anymore. The effects of an [...]

Ons sal sterker anderkant uitkom Die tyd vlieg al hoe vinniger verby. Ek dink hierdie jaar is dit selfs meer van toepassing as enige ander jaar in die tydperk wat ek in die graanbedryf betrokke is. Niemand dra meer maskers nie en COVID-19 haal nie eers meer die nuus nie. Die gevolge van ‘n vroeër [...]

Aan die vooraand van die 2022-someroes inname Na vele afwagting en uitdagings staan ons nou aan die begin van die someroes wat oor die grootste dele van ons land gelewer word. Hierdie oes het gekom met ‘n volle arsenaal van uitdagings en Moeder Natuur het alles wat sy het na landbou se kant gegooi. Die [...]

On the eve of the 2022 summer crop intake After much anticipation and challenges, we are now at the beginning of the summer crop harvest that is being delivered over most parts of our country. This harvest came with a full arsenal of challenges and Mother Nature threw everything she had at agriculture. The season [...]

GOSA salutes the industry for commitment We are at the start of December 2021. Exciting! In the recent past, we have also seen the “birth” of a new Covid strain called Omicron. One can only hope that we’ve learned from experience; that this December will be more “normal” and that we will be able to [...]

GOSA gee erkenning aan die bedryf vir toewyding Ons trek aan die begin van Desember 2021. Opwindend! In die onlangse verlede het ons die "geboorte" gesien van 'n nuwe Covid-variant genaamd Omikron. ‘n Mens kan net hoop dat ons uit ondervinding geleer het; dat hierdie Desember meer “normaal” sal wees en dat ons ons vryhede [...]